תקנון שימוש באתר

תקנון שימוש באתר

תקנון שימוש באתר אינטרנט של חברת וילפריד ישראל לאמנות בע"מ (חל"צ)
ברוך הבא לאתר מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט"). חברת וילפריד ישראל לאמנות בע"מ בע"מ (חל"צ), המפעילה את מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות המזרח  (להלן: "החברה" ו- "המוזיאון", בהתאמה) מאשרים גישה אל האתר בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד ותנאי שימוש אלו יחולו על כל משתמשי האתר. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.
כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד או ביותר מבין השירותים הניתנים באתר מצהיר, כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה בהתאם לתקנון זה ותנאיו.
אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
אתר זה מאפשר לרכוש כרטיסי כניסה לאירועים השונים המבוצעים במסגרת ו/או מטעם המוזיאון וכן ספרים וקטלוגים שונים, באמצעות כרטיס אשראי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את הוראות תקנון זה, את תנאי השימוש באתר, את מבנה האתר, את תוכנו של האתר ומראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים במסגרתו, ובנוסף כל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים המוענקים במסגרתו. תוקפם של העדכונים / השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

הגדרות.
בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים, הפירוש שניתן לצדם אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים:
"מזמין" או "משתמש" - אדם המזמין כרטיס כניסה למוזיאון / לאירוע המתקיים במסגרת פעילות המוזיאון באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.
"כרטיס לאירוע" או "הכרטיס" - כרטיס כניסה למוזיאון / לאחד מהאירועים שבלוח האירועים המפורטים באתר ואשר מוצע למכירה באתר. 
"עסקה" - הזמנת כרטיס לאירוע או ספר/קטלוג, באמצעות כרטיס אשראי באתר, או בשיחה טלפונית עם נציג החברה.
"שירות" או "שירותים" - אפשרויות רכישת הכרטיסים לאירועים באמצעות האתר. מובהר בזה, כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין כהזמנת כרטיסים.
"עמוד התשלום" - העמוד באתר, אשר בו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.
ביצוע עסקאות ותשלום.

מלאי הכרטיסים לאירועים השונים המוצעים במסגרת האתר הינו מוגבל ולפיכך ביצוע ההזמנה באתר הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים (כולל מע"מ). החברה רשאית לשנות את כל או חלק מבין המחירים המפורסמים באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה כלשהי, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, או באמצעות המוקד הטלפוני של החברה ו/או מטעמה, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים (להלן: "פרטי זיהוי") של המזמין, כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף, אשר מכובד על ידי החברה.
כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד.
ההזמנה שמבצע המזמין צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של המזמין. החברה מדגישה, כי סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ו/או לשיבושים בקליטת ההזמנה באתר. היה והמזמין יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה אשר ארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או שהמזמין לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני חוזר בדבר השלמת העסקה, על המזמין מוטלת החובה לפנות אל משרדי המוזיאון, בשעות הפעילות הרגילות של המוזיאון - דהיינו, ימים עד חמישי (כולל) (בימי חול בלבד) בין השעות 09:00 עד 14:00 או במייל info@wilfrid.org.il.

על המזמין לוודא, כי בעת ביצוע העסקה מילא את פרטי זיהוי שלו באופן מדויק ועדכני. באם בעת ביצוע העסקה ימסור המזמין פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי החברה להבטיח את אספקת הכרטיסים. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
נכים ובעלי מוגבלויות, אשר כניסתם ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית, וזאת במטרה להקנות למזמין כאמור תנאים נוחים ומתאימים למצבם בעת הביקור במוזיאון.

ביטול עסקה יתבצע טלפונית בלבד אל מול מזכירות המוזיאון, במהלך שעות הפעילות של המוזיאון - דהיינו, ימים שני  עד חמישי (כולל) בין השעה 09:00 ועד השעה 14:00. לחילופין ניתן לכתוב מייל לכתבות info@wilfrid.org.il
לא ניתן לבטל עסקה בפחות מאשר 48 שעות לפני מועד האירוע.
בכל מקרה של ביטול עסקה, יחויב המזמין (מבטל העסקה) בדמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה (כולל מע"מ).