כללי

תקנון מקום לדעת

מדיניות השתתפות וביטולים
"מקום לדעת" מוזיאון וילפריד ישראל

1. משתתף– הגדרה: משתתף ייחשב מי שנרשם במזכירות המוזאון או אתר האינטרנט של המוזאון והסדיר את שכר הלימוד ודמי הרישום.
2. פתיחת קורס: פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. למוזאון שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו.
3. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה: המשתתףים מתבקשים להשתתף בכל השיעורים. משתתף שייעדר מהשיעור מתבקש להודיע על כך מראש למלווה הקורס.
4. חיסיון המידע: כל המידע הנמסר במהלך הלימודים הוא קניין המוזאון ומוריו והשימוש בו ע"י המשתתף הוא למטרות לימוד אישיות בלבד. חל חיסיון מוחלט על כל המידע האישי של משתתףים אחרים שנחשף במהלך הקורס .
5. הפסקת לימודים:
1. משתתף שמסיבה כלשהי מעוניין להפסיק את לימודיו, יפנה למזכירות המוזאון בכתב ויודיע על כוונתו. ההודעה תימסר ע"י המשתתף באחת משתי הדרכים – במייל שקבלתו אושרה, או אישית. בקשה להקפאה, במידה ותאושר.
2. ביטול לימודים:
מובהר בזאת כי במקרים של הפסקת/ביטול לימודים, החזר התשלום בסעיפים שלהלן מתייחס לשכר הלימוד בלבד. לא יינתן החזר בגין דמי רישום מכל סיבה שהיא.
• בקורסים השנתיים: במקרה של ביטול לימודים בתקופה שמיום ההרשמה ועד תחילת הלימודים – יוחזר שכ"ל, בניכוי של 100 ₪ ב 14 הימים הראשונים, ולאחר מכן – עד יום תחילת הלימודים – של 300 ש"ח.
במקרה של ביטול לימודים לאחר תחילת הלימודים ועד חודש מתאריך פתיחת הקורס, יוחזר 80% משכר הלימוד, גם אם המשתתף לא נכח בקורס בפועל. לאחר מכן לא יוחזר שכר הלימוד. מועד ביטול הלימודים הוא המועד בו התקבלה על כך ההודעה בכתב בה למינהל הסטודנטים.

2. בקורסים קצרים: ביטול השתתפות עד תחילת הלימודים – יוחזר שכר לימוד בניכוי
120 ₪.
• קורס קצר עד 8 מפגשים: בוטלה ההשתתפות עד לאחר שני מפגשים מתחילת הלימודים יוחזר שכר הלימוד בניכוי דמי ביטול של 35% .
• קורס קצר מעל 8 מפגשים: בוטלה ההשתתפות עד לאחר שני מפגשים מתחילת הלימודים יוחזר שכר הלימוד בניכוי דמי ביטול של 25%.
משלב זה והלאה לא יוחזר שכר הלימוד.
ביטול השתתפות בריטריטים או פעילויות חד פעמיות אחרות – חיוב במלוא המחיר.

מאחלים לכם לימודים פוריים ומעניינים.